โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โยธินบูรณะ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,437
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 295 258 553 16.09
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 288 240 528 15.36
3 มัธยมศึกษาปีที 3 15 292 239 531 15.45
3 รวม ม.ต้น 45 875 737 1,612 46.90
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 19 332 323 655 19.06
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 20 273 324 597 17.37
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 19 257 316 573 16.67
6 รวม ม.ปลาย 58 862 963 1,825 53.10
รวมทั้งหมด 103 1,737 1,700 3,437 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0