โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วัดบวรนิเวศ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 309
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 65 0 65 21.04
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 58 0 58 18.77
3 มัธยมศึกษาปีที 3 2 56 0 56 18.12
3 รวม ม.ต้น 7 179 0 179 57.93
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 55 0 55 17.80
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 46 0 46 14.89
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 29 0 29 9.39
6 รวม ม.ปลาย 6 130 0 130 42.07
รวมทั้งหมด 13 309 0 309 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0