โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 4,487
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 36 614 964 1,578 35.17
2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 36 578 912 1,490 33.21
3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 35 552 867 1,419 31.62
3 รวม ม.ปลาย 107 1,744 2,743 4,487 100.00
รวมทั้งหมด 107 1,744 2,743 4,487 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0