โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ยานนาเวศวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,395
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 159 160 319 22.87
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 160 128 288 20.65
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 143 139 282 20.22
3 รวม ม.ต้น 24 462 427 889 63.73
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 75 104 179 12.83
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 65 99 164 11.76
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 69 94 163 11.68
6 รวม ม.ปลาย 17 209 297 506 36.27
รวมทั้งหมด 41 671 724 1,395 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0