โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บางกะปิ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,022
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 312 322 634 31.36
2 มัธยมศึกษาปีที 3 15 266 268 534 26.41
2 รวม ม.ต้น 30 578 590 1,168 57.76
3 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 196 276 472 23.34
4 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 150 232 382 18.89
4 รวม ม.ปลาย 21 346 508 854 42.24
รวมทั้งหมด 51 924 1,098 2,022 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0