โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ราชวินิตบางเขน ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,707
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 137 130 267 15.64
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 145 147 292 17.11
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 146 147 293 17.16
3 รวม ม.ต้น 23 428 424 852 49.91
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 169 141 310 18.16
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 176 87 263 15.41
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 155 127 282 16.52
6 รวม ม.ปลาย 26 500 355 855 50.09
รวมทั้งหมด 49 928 779 1,707 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0