โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 665
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 66 46 112 16.84
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 60 75 135 20.30
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 66 50 116 17.44
3 รวม ม.ต้น 12 192 171 363 54.59
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 60 60 120 18.05
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 43 41 84 12.63
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 49 49 98 14.74
6 รวม ม.ปลาย 12 152 150 302 45.41
รวมทั้งหมด 24 344 321 665 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0