โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ฤทธิณรงค์รอน ปีการศึกษา 2563

จำนวน 689
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 61 65 126 18.29
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 72 62 134 19.45
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 58 70 128 18.58
3 รวม ม.ต้น 12 191 197 388 56.31
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 45 46 91 13.21
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 62 54 116 16.84
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 44 50 94 13.64
6 รวม ม.ปลาย 10 151 150 301 43.69
รวมทั้งหมด 22 342 347 689 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0