โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สุวรรณารามวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,474
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 120 125 245 16.62
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 167 142 309 20.96
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 177 161 338 22.93
3 รวม ม.ต้น 27 464 428 892 60.52
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 100 107 207 14.04
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 93 93 186 12.62
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 92 97 189 12.82
6 รวม ม.ปลาย 20 285 297 582 39.48
รวมทั้งหมด 47 749 725 1,474 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0