โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สวนอนันต์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 199
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 17 9 26 13.07
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 24 20 44 22.11
3 มัธยมศึกษาปีที 3 2 37 22 59 29.65
3 รวม ม.ต้น 6 78 51 129 64.82
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 13 12 25 12.56
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 11 7 18 9.05
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 11 16 27 13.57
6 รวม ม.ปลาย 6 35 35 70 35.18
รวมทั้งหมด 12 113 86 199 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0