โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,332
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 276 312 588 17.65
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 279 306 585 17.56
3 มัธยมศึกษาปีที 3 13 261 298 559 16.78
3 รวม ม.ต้น 41 816 916 1,732 51.98
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 268 293 561 16.84
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 223 284 507 15.22
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 217 315 532 15.97
6 รวม ม.ปลาย 37 708 892 1,600 48.02
รวมทั้งหมด 78 1,524 1,808 3,332 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0