โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สตรีวัดอัปสรสวรรค์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,070
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 0 350 350 16.91
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 0 379 379 18.31
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 0 364 364 17.58
3 รวม ม.ต้น 30 0 1,093 1,093 52.80
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 0 341 341 16.47
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 0 326 326 15.75
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 0 310 310 14.98
6 รวม ม.ปลาย 27 0 977 977 47.20
รวมทั้งหมด 57 0 2,070 2,070 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0