โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ไชยฉิมพลีวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 362
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 41 25 66 18.23
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 55 29 84 23.20
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 56 31 87 24.03
3 รวม ม.ต้น 10 152 85 237 65.47
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 17 22 39 10.77
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 25 19 44 12.15
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 23 19 42 11.60
6 รวม ม.ปลาย 7 65 60 125 34.53
รวมทั้งหมด 17 217 145 362 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0