โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : แจงร้อนวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 401
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 37 28 65 16.21
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 41 22 63 15.71
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 57 34 91 22.69
3 รวม ม.ต้น 10 135 84 219 54.61
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 36 29 65 16.21
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 26 24 50 12.47
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 30 37 67 16.71
6 รวม ม.ปลาย 9 92 90 182 45.39
รวมทั้งหมด 19 227 174 401 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0