โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ราชวินิตบางแคปานขำ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,683
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 149 119 268 15.92
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 172 142 314 18.66
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 188 159 347 20.62
3 รวม ม.ต้น 26 509 420 929 55.20
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 137 136 273 16.22
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 132 137 269 15.98
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 88 124 212 12.60
6 รวม ม.ปลาย 22 357 397 754 44.80
รวมทั้งหมด 48 866 817 1,683 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0