โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,037
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 221 349 570 18.77
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 215 347 562 18.51
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 181 317 498 16.40
3 รวม ม.ต้น 43 617 1,013 1,630 53.67
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 182 299 481 15.84
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 13 176 296 472 15.54
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 162 292 454 14.95
6 รวม ม.ปลาย 37 520 887 1,407 46.33
รวมทั้งหมด 80 1,137 1,900 3,037 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0