โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,617
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 169 137 306 18.92
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 171 109 280 17.32
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 120 106 226 13.98
3 รวม ม.ต้น 23 460 352 812 50.22
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 169 102 271 16.76
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 174 118 292 18.06
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 147 95 242 14.97
6 รวม ม.ปลาย 20 490 315 805 49.78
รวมทั้งหมด 43 950 667 1,617 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0