โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2563

จำนวน 739
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 85 86 171 23.14
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 94 74 168 22.73
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 123 80 203 27.47
3 รวม ม.ต้น 16 302 240 542 73.34
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 28 27 55 7.44
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 31 42 73 9.88
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 34 35 69 9.34
6 รวม ม.ปลาย 9 93 104 197 26.66
รวมทั้งหมด 25 395 344 739 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0