โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : มัธยมวัดสิงห์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,264
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 286 280 566 17.34
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 313 319 632 19.36
3 มัธยมศึกษาปีที 3 16 278 308 586 17.95
3 รวม ม.ต้น 48 877 907 1,784 54.66
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 221 280 501 15.35
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 14 232 289 521 15.96
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 197 261 458 14.03
6 รวม ม.ปลาย 40 650 830 1,480 45.34
รวมทั้งหมด 88 1,527 1,737 3,264 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0