โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วัดสังเวช ปีการศึกษา 2566

จำนวน 233
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 18 10 28 12.02
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 30 19 49 21.03
3 มัธยมศึกษาปีที 3 1 36 10 46 19.74
3 รวม ม.ต้น 3 84 39 123 52.79
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 39 9 48 20.60
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 1 32 12 44 18.88
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 13 5 18 7.73
6 รวม ม.ปลาย 6 84 26 110 47.21
รวมทั้งหมด 9 168 65 233 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0