โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เทพศิรินทร์ ปีการศึกษา 2567

จำนวน 3,013
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 506 0 506 16.79
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 511 0 511 16.96
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 466 0 466 15.47
3 รวม ม.ต้น 40 1,483 0 1,483 49.22
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 528 0 528 17.52
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 14 530 0 530 17.59
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 472 0 472 15.67
6 รวม ม.ปลาย 40 1,530 0 1,530 50.78
รวมทั้งหมด 80 3,013 0 3,013 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0