โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โพธิสารพิทยากร ปีการศึกษา 2567

จำนวน 2,897
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 250 277 527 18.19
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 245 269 514 17.74
3 มัธยมศึกษาปีที 3 15 240 303 543 18.74
3 รวม ม.ต้น 45 735 849 1,584 54.68
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 204 242 446 15.40
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 195 231 426 14.70
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 213 228 441 15.22
6 รวม ม.ปลาย 37 612 701 1,313 45.32
รวมทั้งหมด 82 1,347 1,550 2,897 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0