โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สตรีสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2566

จำนวน 2,933
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 194 305 499 17.01
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 174 330 504 17.18
3 มัธยมศึกษาปีที 3 13 200 327 527 17.97
3 รวม ม.ต้น 39 568 962 1,530 52.17
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 162 309 471 16.06
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 13 171 292 463 15.79
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 13 165 304 469 15.99
6 รวม ม.ปลาย 39 498 905 1,403 47.83
รวมทั้งหมด 78 1,066 1,867 2,933 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0