โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2567

จำนวน 1,204
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 183 132 315 26.16
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 125 105 230 19.10
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 132 104 236 19.60
3 รวม ม.ต้น 24 440 341 781 64.87
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 69 90 159 13.21
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 58 64 122 10.13
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 68 74 142 11.79
6 รวม ม.ปลาย 12 195 228 423 35.13
รวมทั้งหมด 36 635 569 1,204 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0