โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ราษฏร์นิยม ปีการศึกษา 2567

จำนวน 491
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 54 53 107 21.79
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 50 56 106 21.59
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 38 58 96 19.55
3 รวม ม.ต้น 9 142 167 309 62.93
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 31 36 67 13.65
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 29 33 62 12.63
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 7 46 53 10.79
6 รวม ม.ปลาย 7 67 115 182 37.07
รวมทั้งหมด 16 209 282 491 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0