โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : คณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี ปีการศึกษา 2566

จำนวน 2,642
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 140 302 442 16.73
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 142 293 435 16.46
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 108 359 467 17.68
3 รวม ม.ต้น 37 390 954 1,344 50.87
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 136 371 507 19.19
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 88 314 402 15.22
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 49 340 389 14.72
6 รวม ม.ปลาย 33 273 1,025 1,298 49.13
รวมทั้งหมด 70 663 1,979 2,642 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0