โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ชัยบาดาลวิทยา ปีการศึกษา 2567

จำนวน 2,508
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 236 292 528 21.05
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 204 280 484 19.30
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 166 209 375 14.95
3 รวม ม.ต้น 42 606 781 1,387 55.30
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 131 261 392 15.63
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 118 255 373 14.87
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 113 243 356 14.19
6 รวม ม.ปลาย 30 362 759 1,121 44.70
รวมทั้งหมด 72 968 1,540 2,508 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0