โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พานทองสภาชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2566

จำนวน 2,046
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 263 197 460 22.48
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 264 237 501 24.49
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 214 223 437 21.36
3 รวม ม.ต้น 35 741 657 1,398 68.33
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 108 127 235 11.49
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 75 158 233 11.39
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 72 108 180 8.80
6 รวม ม.ปลาย 17 255 393 648 31.67
รวมทั้งหมด 52 996 1,050 2,046 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0