โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ดัดดรุณี ปีการศึกษา 2566

จำนวน 2,775
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 0 463 463 16.68
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 0 450 450 16.22
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 0 448 448 16.14
3 รวม ม.ต้น 36 0 1,361 1,361 49.05
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 13 0 504 504 18.16
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 0 471 471 16.97
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 0 439 439 15.82
6 รวม ม.ปลาย 37 0 1,414 1,414 50.95
รวมทั้งหมด 73 0 2,775 2,775 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0