โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เสิงสาง ปีการศึกษา 2567

จำนวน 1,828
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 150 181 331 18.11
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 119 133 252 13.79
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 98 129 227 12.42
3 รวม ม.ต้น 24 367 443 810 44.31
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 146 232 378 20.68
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 123 204 327 17.89
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 122 191 313 17.12
6 รวม ม.ปลาย 31 391 627 1,018 55.69
รวมทั้งหมด 55 758 1,070 1,828 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0