โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2566

จำนวน 3,066
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 18 194 291 485 15.82
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 166 255 421 13.73
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 188 274 462 15.07
3 รวม ม.ต้น 40 548 820 1,368 44.62
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 15 180 372 552 18.00
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 190 380 570 18.59
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 15 190 386 576 18.79
6 รวม ม.ปลาย 45 560 1,138 1,698 55.38
รวมทั้งหมด 85 1,108 1,958 3,066 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0