โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ยโสธรพิทยาคม ปีการศึกษา 2567

จำนวน 3,436
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 17 289 350 639 18.60
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 17 269 370 639 18.60
3 มัธยมศึกษาปีที 3 17 240 372 612 17.81
3 รวม ม.ต้น 51 798 1,092 1,890 55.01
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 195 325 520 15.13
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 14 191 328 519 15.10
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 14 177 330 507 14.76
6 รวม ม.ปลาย 42 563 983 1,546 44.99
รวมทั้งหมด 93 1,361 2,075 3,436 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0