โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โซ่พิสัยพิทยาคม ปีการศึกษา 2567

จำนวน 1,944
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 168 206 374 19.24
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 184 204 388 19.96
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 147 172 319 16.41
3 รวม ม.ต้น 32 499 582 1,081 55.61
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 99 180 279 14.35
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 96 186 282 14.51
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 134 168 302 15.53
6 รวม ม.ปลาย 26 329 534 863 44.39
รวมทั้งหมด 58 828 1,116 1,944 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0