โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ปทุมเทพวิทยาคาร ปีการศึกษา 2567

จำนวน 3,772
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 18 280 365 645 17.10
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 18 280 355 635 16.83
3 มัธยมศึกษาปีที 3 18 286 360 646 17.13
3 รวม ม.ต้น 54 846 1,080 1,926 51.06
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 17 232 383 615 16.30
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 17 225 395 620 16.44
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 17 208 403 611 16.20
6 รวม ม.ปลาย 51 665 1,181 1,846 48.94
รวมทั้งหมด 105 1,511 2,261 3,772 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0