โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เชียงแสนวิทยาคม ปีการศึกษา 2566

จำนวน 1,324
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 117 131 248 18.73
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 91 105 196 14.80
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 99 103 202 15.26
3 รวม ม.ต้น 18 307 339 646 48.79
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 120 112 232 17.52
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 99 141 240 18.13
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 93 113 206 15.56
6 รวม ม.ปลาย 20 312 366 678 51.21
รวมทั้งหมด 38 619 705 1,324 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0