โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : พิจิตรพิทยาคม ปีการศึกษา 2567

จำนวน 2,648
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 212 252 464 17.52
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 211 251 462 17.45
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 196 264 460 17.37
3 รวม ม.ต้น 37 619 767 1,386 52.34
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 176 245 421 15.90
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 175 243 418 15.79
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 161 262 423 15.97
6 รวม ม.ปลาย 33 512 750 1,262 47.66
รวมทั้งหมด 70 1,131 1,517 2,648 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0