โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วัดห้วยจรเข้วิทยาคม ปีการศึกษา 2566

จำนวน 2,087
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 240 173 413 19.79
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 241 139 380 18.21
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 260 148 408 19.55
3 รวม ม.ต้น 35 741 460 1,201 57.55
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 183 131 314 15.05
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 189 112 301 14.42
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 152 119 271 12.99
6 รวม ม.ปลาย 25 524 362 886 42.45
รวมทั้งหมด 60 1,265 822 2,087 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0