โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ทุ่งสง ปีการศึกษา 2567

จำนวน 2,690
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 255 290 545 20.26
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 250 290 540 20.07
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 228 259 487 18.10
3 รวม ม.ต้น 44 733 839 1,572 58.44
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 167 222 389 14.46
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 146 239 385 14.31
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 127 217 344 12.79
6 รวม ม.ปลาย 29 440 678 1,118 41.56
รวมทั้งหมด 73 1,173 1,517 2,690 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0