โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บ้านตาขุนวิทยา ปีการศึกษา 2567

จำนวน 1,432
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 127 152 279 19.48
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 109 122 231 16.13
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 106 139 245 17.11
3 รวม ม.ต้น 22 342 413 755 52.72
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 110 155 265 18.51
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 103 116 219 15.29
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 70 123 193 13.48
6 รวม ม.ปลาย 17 283 394 677 47.28
รวมทั้งหมด 39 625 807 1,432 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0