โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บ้านตาขุนวิทยา ปีการศึกษา 2566

จำนวน 1,320
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 112 124 236 17.88
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 107 143 250 18.94
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 126 146 272 20.61
3 รวม ม.ต้น 21 345 413 758 57.42
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 106 119 225 17.05
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 70 125 195 14.77
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 47 95 142 10.76
6 รวม ม.ปลาย 16 223 339 562 42.58
รวมทั้งหมด 37 568 752 1,320 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0