โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2567

จำนวน 2,842
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 265 305 570 20.06
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 258 297 555 19.53
3 มัธยมศึกษาปีที 3 15 236 287 523 18.40
3 รวม ม.ต้น 45 759 889 1,648 57.99
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 153 243 396 13.93
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 136 258 394 13.86
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 135 269 404 14.22
6 รวม ม.ปลาย 33 424 770 1,194 42.01
รวมทั้งหมด 78 1,183 1,659 2,842 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0