โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ห้วยยอด ปีการศึกษา 2566

จำนวน 2,296
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 205 259 464 20.21
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 178 272 450 19.60
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 202 262 464 20.21
3 รวม ม.ต้น 36 585 793 1,378 60.02
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 116 204 320 13.94
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 96 206 302 13.15
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 88 208 296 12.89
6 รวม ม.ปลาย 24 300 618 918 39.98
รวมทั้งหมด 60 885 1,411 2,296 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0