โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สมุทรปราการ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,413
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 302 337 639 18.72
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 236 298 534 15.65
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 258 285 543 15.91
3 รวม ม.ต้น 43 796 920 1,716 50.28
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 243 338 581 17.02
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 14 226 364 590 17.29
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 14 197 329 526 15.41
6 รวม ม.ปลาย 42 666 1,031 1,697 49.72
รวมทั้งหมด 85 1,462 1,951 3,413 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0