โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : มัธยมวัดด่านสำโรง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,692
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 208 176 384 22.70
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 211 182 393 23.23
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 193 176 369 21.81
3 รวม ม.ต้น 30 612 534 1,146 67.73
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 89 117 206 12.17
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 75 119 194 11.47
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 53 93 146 8.63
6 รวม ม.ปลาย 18 217 329 546 32.27
รวมทั้งหมด 48 829 863 1,692 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0