โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วัดทรงธรรม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,098
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 206 207 413 19.69
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 203 177 380 18.11
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 196 169 365 17.40
3 รวม ม.ต้น 30 605 553 1,158 55.20
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 168 183 351 16.73
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 127 172 299 14.25
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 130 160 290 13.82
6 รวม ม.ปลาย 24 425 515 940 44.80
รวมทั้งหมด 54 1,030 1,068 2,098 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0