โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,040
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 295 315 610 20.07
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 256 283 539 17.73
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 267 276 543 17.86
3 รวม ม.ต้น 42 818 874 1,692 55.66
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 243 275 518 17.04
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 158 273 431 14.18
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 156 243 399 13.13
6 รวม ม.ปลาย 34 557 791 1,348 44.34
รวมทั้งหมด 76 1,375 1,665 3,040 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0