โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,682
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 294 248 542 20.21
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 232 268 500 18.64
3 มัธยมศึกษาปีที 3 13 260 257 517 19.28
3 รวม ม.ต้น 39 786 773 1,559 58.13
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 182 220 402 14.99
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 165 209 374 13.94
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 163 184 347 12.94
6 รวม ม.ปลาย 30 510 613 1,123 41.87
รวมทั้งหมด 69 1,296 1,386 2,682 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0