โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วิสุทธิกษัตรี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,793
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 0 207 207 11.54
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 0 234 234 13.05
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 0 291 291 16.23
3 รวม ม.ต้น 24 0 732 732 40.83
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 82 283 365 20.36
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 73 274 347 19.35
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 93 256 349 19.46
6 รวม ม.ปลาย 30 248 813 1,061 59.17
รวมทั้งหมด 54 248 1,545 1,793 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0