โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,844
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 160 137 297 16.11
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 195 169 364 19.74
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 177 156 333 18.06
3 รวม ม.ต้น 30 532 462 994 53.90
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 166 170 336 18.22
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 109 170 279 15.13
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 131 104 235 12.74
6 รวม ม.ปลาย 30 406 444 850 46.10
รวมทั้งหมด 60 938 906 1,844 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0