โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 213
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 29 30 59 27.70
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 20 23 43 20.19
3 มัธยมศึกษาปีที 3 2 23 21 44 20.66
3 รวม ม.ต้น 6 72 74 146 68.54
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 1 26 8 34 15.96
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 1 16 3 19 8.92
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 10 4 14 6.57
6 รวม ม.ปลาย 3 52 15 67 31.46
รวมทั้งหมด 9 124 89 213 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0