โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บางบ่อวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,731
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 278 367 645 23.62
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 251 291 542 19.85
3 มัธยมศึกษาปีที 3 13 211 280 491 17.98
3 รวม ม.ต้น 41 740 938 1,678 61.44
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 142 234 376 13.77
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 142 205 347 12.71
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 113 217 330 12.08
6 รวม ม.ปลาย 27 397 656 1,053 38.56
รวมทั้งหมด 68 1,137 1,594 2,731 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0